ทางยกระดับสาย ‘ปทุมธานี-รังสิต-อ.องครักษ์’ เพิ่มโครงข่ายถนนแก้จราจร – ลดอุบัติเหตุ
27-09-2018 โดย : ผู้ดูแล k honour
  ปัจจุบันแนวเส้นทางนี้ พบว่ามีปริมาณการจราจรคับคั่งและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงใช้พื้นที่อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเพราะเมืองเติบโต มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจํานวนมาก ดังนั้นการออกแบบเพื่อพัฒนาและก่อสร้างทางหลวงโครงข่าย ทางหลวงเส้นทางนี้ จึงเป็นการแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุที่มีในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่สนับสนุนการ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล ทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่ม บริษัทที่ปรึกษาให้ดําเนินงาน สํารวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ตามแนวสายทางปทุมธานี-รังสิต อ.องครักษ์ ดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณ กม.1+000 ในแนวทาง หลวงหมายเลข 3100 บริเวณโค้ง เมืองเอก ถึงคลองหนึ่ง กม.1+800 ในแนวทางหลวงหมายเลข 305 แนวเส้นทางจะเกาะไปตามแนว คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งขนาน ไปกับทางหลวงหมายเลข 305 จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดโครงการ แยกอ.องครักษ์ จ.นครนายก บริเวณ กม.44+080 โดยตลอด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 47 กิโลเมตร ทั้งนี้ตามผลการศึก...