ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสําหรับผู้เเนะนํา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล์

เบอร์โทร
ลงทะเบียนสําหรับผู้ถูกเเนะนํา

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล์

เบอร์โทรเงื่อนไขและข้อกำหนด


• บุคคลที่แนะนำเพื่อนหรือญาติมาซื้อบ้านในโครงการ 9th Canale จะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ตามที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทาง https://www.khonour.co.th และมีหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น
• ผู้แนะนำต้องทำการลงทะเบียนก่อนผู้ถูกแนะนำทำการจองอย่างน้อย 1 วัน
• สามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
• ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ทำการเสนอชื่อเพื่อนหรือญาติที่สนใจซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อน โดยดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำเฉพาะในกรณีที่ชื่อผู้จองและชื่อผู้ทำสัญญาเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น เว้นแต่กรณีจองมากกว่าหนึ่งชื่อ และมีการทำสัญญาในชื่อผู้จองตามหนังสือจอง อย่างน้อยหนึ่งราย
• บริษัทฯ จะทำการ ติดต่อผู้แนะนำหลังจากผู้ถูกแนะนำทำการโอนกรรมสิทธิ์บ้านกับโครงการภายใน 30 วัน และผู้แนะนำต้องทำการยื่นเอกสารเพื่อแสดงตัวตนภายใน 30 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อนแนะนำเพื่อน จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับค่าแนะนำต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต
• ค่าแนะนำ ผู้แนะนำจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่าของเงินสดที่ได้รับ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-9482020 ของรางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ติดตามข่าวสารทางเรา
รับข่าวสาร